Arviointiasetelma ja arviointikysymykset

Arviointiasetelma

Meta-arvioinnin kohteena on oppimistulosten arviointijärjestelmän vaikuttavuus. Meta-arviointi koskee arviointien hyödyllisyyttä ja kehittämistarpeita keskeisten arviointitiedon käyttäjien näkökulmasta. Oppimistulosten arvioinnit tuottavat tietoa siitä, miten hyvin tutkinnon perusteissa määritetyt, työelämän edellyttämät tavoitteet on saavutettu.  Meta-arvioinnissa selvitetään, miten arviointijärjestelmä täyttää arvioinnille asetetut tavoitteet ja arviointien laatuvaatimukset. Näkökulma on myös vahvasti ennakoiva, sillä arviointijärjestelmän kehittämistarpeita tarkastellaan suhteessa reformiin, sen mahdollisuuksiin ja kriittisiin kohtiin. Tavoitteena on myös arviointinäkemyksen ja arviointikulttuurin kehittyminen.

Kuviossa 1 on esitelty ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin arviointiasetelma. Meta-arviointi on vahvasti sidoksissa ammatillisen koulutuksen reformiin, tutkintojärjestelmän uudistamiseen ja osaamisperusteisuuteen. Arviointi muodostuu 21 oppimistulosarvioinnista koostetusta synteesianalyysistä, koulutuksen järjestäjille toteutetusta kyselystä, ulkoisen asiantuntijaryhmän toteuttamasta ulkoisesta arvioinnista sekä sidosryhmille järjestettyjen työpajojen annista.

Meta-arvioinnin arviointiasetelma
Kuvio 1. Ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin arviointiasetelma

Arviointikysymykset

Arviointikysymykset ovat:

  • Miten hyödyllinen ammattiosaamisen näyttöihin perustuva oppimistulosten arviointijärjestelmä on ollut keskeisille hyödynsaajille ja arviointitiedon käyttäjille?
  • Miten oppimistulosten arvioinnit ovat kehittäneet arvioinnin kohteena olevaa toimintaa?
  • Millaista tietoa kansalliset ammattiosaamisen näyttöihin perustuvat oppimistulosten arvioinnit ovat tuottaneet?
  • Miten oppimistulosten arviointien tuottamaa tietoa on hyödynnetty?
  • Miten oppimistulosten arviointijärjestelmä täyttää arvioinnille asetetut tavoitteet ja miten arvioinnin laatuvaatimukset toteutuvat?
  • Mitä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muutokset, erityisesti reformi ja osaamisperusteisuus, merkitsevät oppimistulosten arviointijärjestelmän kannalta? Mitä vaatimuksia tai haasteita muutos tuo oppimistulosten arvioinnille?
  • Miten mahdollisia laajentamistarpeita oppimistulosten arvioinneissa on (indikaattorit, ammatillinen aikuiskoulutus)?
  • Miten oppimistulosten arviointijärjestelmää tulisi kehittää arvioinnin vaikuttavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi?