Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinnit

Oppimistulosarvioinnin tavoitteet

Oppimistulosten arvioinnin ensisijaisena tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteissa asetut osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset sekä miten osaaminen vastaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Integroitu arviointijärjestelmä

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on vuodesta 2007 lähtien perustunut ammattiosaamisen näyttöihin, jotka on suunniteltu ja arvioitu voimassa olevien tutkinnon perusteiden pohjalta. Tässä integroidussa arviointijärjestelmässä arviointitieto on saatu koulutuksen järjestäjien paikallisesti toteuttamista ammattiosaamisen näytöistä ilman erillisiä kansallisia kokeita.

Arviointiasetelma

Arvioinnit kohdistuvat ammatilliseen osaamiseen perustutkinnoissa ja arvioitavana on tähän mennessä ollut 28 perustutkintoa. Oppimistulosten arviointeihin ovat osallistuneet kaikki arvioitavaa perustutkintoa arvioinnin ajankohtana tarjonneet koulutuksen järjestäjät ja tietoja ammattiosaamisen näytöistä on kerätty yhtä arviointia varten kolmen lukuvuoden ajalta.

Osaamisen arvioinnin kohteena ovat:

  • työprosessin
  • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin
  • työn perustana olevan tiedon
  • elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta

Kuviossa 1 on kuvattu oppimistulosarviointien arviointiasetelma. Oppimistulosten analysoinnin syventämiseksi kootaan täydentävää arviointiaineistoa koulutuksen järjestäjien itsearvioinnilla, arviointikäynneillä ja kirjallisen aineiston analyyseillä. Asiantuntijaopettajat ovat mukana arviointikäynneillä ja osallistuvat tulosten analysointiin ja tulkintaan.

Kuva oppimistulosarviointien arviointiasetelmasta
Kuvio 1. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarviointien arviointiasetelma

Arviointikysymykset

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinneissa arviointikysymykset ovat:

  1. Miten hyvin opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän edellyttämiä ja tutkintojen perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia?
  2. Miten koulutuksen järjestäjät hallitsevat ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen liittyvän prosessin laatua?
  3. Miten hyvin näyttösuunnitelmat ohjaavat näyttöjen järjestämisen laatua? Varmistavatko ne laadun?
  4. Miten hyvin ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt vastaavat ammattitaitovaatimuksia?
  5. Miten elinikäisen oppimisen avaintaidot integroituvat ammattiosaamisen näyttöihin, ja miten näitä vaatimuksia koskevaa osaamista arvioidaan niiden osana?
  6. Miten ammattiosaamisen näyttöjä tulisi kehittää niiden laadun varmistamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi?

 

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen oppimistulosten arviointiraportit

Alla on lueteltu kaikki jo valmistuneet sekä meneillään olevat ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinnit järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan julkaisuvuoden mukaan. Tutkinnon nimeä klikkaamalla saat ladattua kyseisen tutkinnon sähköisen arviointiraportin. Lisäksi täältä voit tilata painettuja arviointiraportteja.

Julkaistaan vuonna 2019
Hevostalouden perustutkinto
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Julkaistaan vuonna 2018
Talotekniikan perustutkinto
Liikunnanohjauksen perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Puutarhatalouden perustutkinto

2017-2018
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

2016
Autoalan perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

2015
Elintarvikealan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto

2014
Liiketalouden perustutkinto
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

2013
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto
Hiusalan perustutkinto

2012
Metsäalan perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto

2011 (arviointien tulokset julkaistu yhdessä raportissa)
Kone- ja metallialan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto
Logistiikan perustutkinto